Thursday 28 November 2013

GET READY FOR CHRYSENTHEMUM SHOW FROM 6th TO 8th DECEMBER

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 28th November:--- âðvÅUÚU-33 ·Ô¤ ÅUñÚUðâ »æÇüÙ ×ð´ °·¤ ÕæÚU çȤÚU »éÜÎæ©Îè ·Ô¤ ÚU´» çÕ¹ÚUð ÙÁÚU ¥æ°´»ðÐ Ù»ÚU çÙ»× 6 âð 8 çÎâ´ÕÚU Ì·¤ »éÜÎæ©Îè àæô ·¤ÚUßæÙð Áæ ÚUãæ ãñÐ Ù»ÚU çÙ»× ÕèÌð ·§ü âæÜ âð »éÜÎæ©Îè àæô ·¤ÚUßæÌæ ¥æ ÚUãæ ãñÐ ãUÚU ÕæÚU ·¤è ÌÚUãU §Uâ ÕæÚU Öè »éÜÎæ©Îè àæô ×ð´ çÙ»× ·¤§ü ·¤´ÂèçÅUàæÙ Öè ·¤ÚUæ° Áæ°´»ðÐ §Ù×ð´ »æÇüçÙ´» âð Üð·¤ÚU xÜæßÚU ¥ÚUð´Á×ð´ÅU ×ð´ ãéÙÚU ÂÚU¹æ Áæ°»æÐ §â·Ô¤ ¥Üæßæ »éÜÎæ©Îè ·¤è Çðɸ âõ âð ¥çÏ·¤ ßñÚUæØÅUè ·Ô¤ ȤêÜ ãÁæÚUô´ »×Üô´ ×ð´ ç¹Üð ÙÁÚU ¥æ°´»ðÐ àæô ·Ô¤ ÎõÚUæÙ ¥æØôçÁÌ ÂýçÌØôç»Ìæ¥ô´ ×ð´ ¿´Çè»É¸ ÌÍæ ¥æâ Âæâ ·Ô¤ àæãÚUô´ âð çÙ»× ·¤ô âñ·¤Ç¸ô´ °´Åþè ç×ÜÌè ãñÐ àæô ×ð´ §â ÕæÚU »éÜÎæ©Îè ·¤è 500 âð ¥çÏ·¤ ç·¤S×ð´ Âýæ§ßðÅU, âÚU·¤æÚUè ¥õÚU ÃØçQ¤»Ì °´ÅþèÁ ×ð´ ÂýÎçàæüÌ ·¤è Áæ°ð»èРȤêÜô´ ·¤ô çâ´»Ü ÂæòÅU ·Ô¤ âæÍ âæÍ ÕðãÌÚUèÙ ÌÚUè·¤ô´ âð ¥ÚUð´Á ·¤ÚU Øãæ´ Çð·¤ôÚUðÅU ç·¤Øæ »Øæ ãñÐ

§Uâ ¥æŠææÚU ÂÚU ç×Üð»ð Œßæ´§UÅUÑ

àæô ×ð´ âæ×æ‹Ø M¤Â âð ©»æ° »° ȤêÜô´ ·¤ô ¥Ü» - ¥Ü» ·ñ¤çÅU»ÚUè ×ð´ Õæ´ÅU ·¤ÚU ©Ù·¤ô ÁÁ ç·¤Øæ Áæ°ð»æÐ §â·Ô¤ ¥Üæßæ ¥Ü» - ¥Ü» ·ñ¤çÅU»ÚUè ·Ô¤ ȤêÜô´ ·¤è ¿×·¤ ·Ô¤ ¥æÏæÚU ÂÚU Öè Âæò§´ÅU çΰ ÁæÌð ãñ´Ð Øãæ´ ÂÚU âæ§Á ¥õÚU àæð ·Ô¤ ¥æÏæÚU ÂÚU »éÜÎæ©Îè ·¤ô wy Üæâ ×ð´ Õæ´ÅUæ »Øæ ãñ ,ç·¤° »° ãñ´Ð ÂãÜè ·ñ¤çÅU»ÚUè ×ð´ ÁÁ âæ§Á ¥õÚU àæð ·Ô¤ ¥æÏæÚU ÂÚU ãÚU ÂýçÌÖæ»è ·Ô¤ ȤêÜô´ ·¤ô Âæò§´ÅU Îð´»ðÐ Âæò§´ÅU çΰ ÁæÙð ·¤æ ÎêâÚUæ ¥æÏæÚU ȤêÜô´ ·Ô¤ ÚU´» ¥õÚU ©Ù·¤è ¿×·¤ ãô»èÐ âÖè ·ñ¤çÅU»ÚUè ×𴠥ܻ - ¥Ü» çßÙÚU ¿éÙð Áæ°´»ðÐ

°ðâð ç¹Üð»æ »éÜÎæ©ÎèÑ

»éÜÎæ©Îè ·¤ô ¥æ »×Üð ×ð´ Øæ Á×èÙ ÂÚU ·¤ãè´ Öè Ü»æ â·¤Ìð ãôÐ ¥»ÚU ¥æ §âð »×Üð ×ð´ Ü»æ ÚUãð ãô Ìô ÕǸð »×Üð ãè ©ÂØô» ×ð´ Üæ¥ôÐ ¥æ °·¤ ãè »×Üð ×ð´ ¿æÚU-Âæ´¿ ÂõÏð Ü»æÙæ Ìæç·¤ »×Üæ ÖÚUæ ÚUãðÐ

 

BETTER INDO-PAK TRADE TIES CAN PUSH OTHER ISSUES TO BACK SEAT: JHANG CHAMBER

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 28th November:--- Terming the bilateral trade to be the most promising factor and the most potent instrument for having better bilateral relations between India and Pakistan; and facilitate progress in actualizing their strategic partnership for the future, Suhaib Farooq, leader of the visiting 10 member delegation of Jhang Chamber of Commerce and Industry, Pakistan said, "There is a lot of trade potential with Pakistan. If trade takes a front seat, automatically, other issues shall get pushed to the back seat."

Farooq was speaking during an interactive session organized by PHD Chamber of Commerce and Industry, here today."Booming bilateral trade may well be the strongest pillar of Indo-Pak rapprochement so much so that it shall not only overtake the pace of general confidence-building but also have a substantial impact on each other's mutual perceptions," said Farooq.Farooq shared that there is lot of scope for trade in handicrafts, textiles, surgical items, sports goods, renewable energy sector and many more."There should be maximum dissemination of information between the two countries that could lead to further increase in bilateral trade between the industrialists, businessmen and entrepreneurs of the two parties, with major thrust areas being education, infrastructure, food processing and energy", said Farooq.N S Aulakh, member, PHD Chamber of Commerce and Industry said, "With the thrust on enhancing trade between the two countries in the right direction, we should explore the possibilities of technology transfer between the two nations now.""With the cross border trade especially being brought in for a noticeable transformation, it shall contribute to overall tranquility and peace in the area and shall well facilitate progress in the border areas," said Aulakh.Reiterating PHD Chamber's firm resolve to boost bilateral trade ties, Surjit Kaur, Deputy Director, PHD Chamber said, "PHD Chamber has been undertaking many initiatives aimed at confidence-building in trading communities on the either side of the border since its maiden show in 2005, the exclusively held Indo-Pak Expo, 2005."Being a part of the integrated approach towards better trade ties, such interactions play the role of a catalyst", said Kaur, "And these efforts have to be continuous, rigorous and regular", stressed Sharma.The exchange between such delegations are a step further to provide a platform to the traders and masses of both the countries to understand each other better and dispel the presumptions in their minds for themselves, said Kaur.

Visiting delegate, Waqas Farooq, lamenting the cross-border trade policy on both sides of the border said, "For traders and businessmen, trade is primary and we urge both the governments to open the trade between the two nations."As per reports regards the total imports during the first quarter i.e. April 2012 - June 2012 was Rs 190.22 crore as compared to Rs 92.59 crore during the corresponding period of the last financial year. Similarly, export touched Rs 356.98 crore during the first quarter of the current financial year, while during the corresponding period of the previous financial year it was Rs 257.35 crore.As per a recently released US report, the Indo-Pak trade could jump to, well, 10 times the current amount. Removal of tariff and non-tariff barriers could result in an expansion of trade between the two countries from its current 2 to $2.5 billion to estimates ranging from $20 to $50 billion.

 

‘PLANET PETS’ TO BRING PROFESSIONAL PET GROOMING TO TRICITY

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 28th November:--- Dog has been referred to frequently as "man's best friend". Tri-city especially Chandigarh has a large population of Dog lovers who keep dog pets of varied breeds in their homes. The breeds which find place in the hearts and homes of this Dog loving clientele is varied; ranging from Rottweiler's, German Shepherds, Labradors to Spaniels and so on. However these pets are deprived of proper training, grooming and medical care. The pet supporting outlets which have mushroomed in the Tri-city claiming to cater to needs of pets are all owned and managed by 'non professionals', who are not experts of in the field. This obviously meant that no outlet, owned and handled by a professional, was so far in existence in the Tri-city area. Not anymore. This long felt vacuum in this arena has now been filled by arrival of a certified expert -- Sikander Singh who is the founder member of Panchkula Kennel Club and the Rottweiler Club of India. Sikander announced the launch of "Planet Pets", a   one of its kind, state of the art Pet destination in the Tricity, at SCO 98, MDC, Sector 5, Panchkula. The launch event saw showcasing of rare dog breeds including the only 'Borzoi' dog – a Russian breed, in whole of Asia.  The unique breed was the centre of attraction at the launch of 'Planet Pets '. Borzoi is a breed which was propagated by Tsars, the erstwhile Russian Royalty and is available mainly in Russia.

 Sikandar Singh who got his training in Thailand and is now one of Asia's top Rottweiler breeder, says, "I keep traveling all over the world to participate with my breeds in Dog shows and also to offer consultancy to clients. During my travels abroad, i had witnessed the smooth functioning of one stop shops for all pet needs and therefore i thought of pioneering this concept in North India starting from tri-city." Adds Sikander, "My motive is also to spread awareness about the need for overall upkeep of pets and for the same, i will be conducting free seminars and checkup camps for dogs and cats every month." Sikander is ably supported by Utkarsh Rathore a famous dog grooming professional, who has trained from Starwood Arts Dog Grooming School, Bangkok. Rathore gave a live demonstration of grooming, which is the USP of Planet Pets. It was informed that for dog grooming, in USA, American Kennel Club standards are used while India this is governed by Belgium based FCI (Federation Cynologique Internationale or World Canine Organization). Says Rathore, "Every breed has its standard as far as grooming and cut is concerned. Pet cuts are popular these days as these can give looks of Micky Mouse, Donut, Teddy Bear etc to your pet dogs. The other popular styles are more on the professional front and are known as Show Cuts. Planet Pet will be the only destination which will provide this kind of customized cuts for specific breeds." Various types of scissors are the most important items in the kit. The three pivotal scissors being: Straight Cut, Curved, and thinning.

 'Planet Pets' as the name suggests will be a 360 degree solution provider for all pet needs. Apart from grooming it has a well equipped vet clinic run by top Veterinary Surgeons of North India and is geared not only for treatment & vaccination but also for surgery, cataract removal, dentistry, hospitalization and boarding. What's more, the outlet is fully stocked with pet needs like genuine Dog Foods with free dietary guidance & Dog accessories all provided at factory rates. Not only this, even puppies of various breeds are available at this pet outlet.  Sikander Singh, who has been regularly organizing Dog Shows in Panchkula, has also started free home delivery & pick-up facility for dogs. Money will buy you a dog, but it won't buy the wag of its tail or his obedience or his love. So look after your pet with the support of "Planet Pets" and enjoy happy hours with your well trained and well groomed Pet.

 

MC Removes Encroachments From Shastri Market & Other Parts of Sector 22

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 28th November:--- The enforcement wing of Municipal Corporation Chandigarh today removed encroachments from shastri market and opposite Bus Stand, Sector 22 and outer area of the sector. During the drive 50 challans issued to the violators. The enforcement team removed and seized beds, chairs, generator, readymade garments, shoes, gas cylinders etc. total seven truck loads items were seized during the drive. The drive was carried peacefully under the supervision of Sunil Bhatia, Additional Commissioner and assisted by Kashmira Singh and other Sub Inspectors of Enforcement wing of Municipal Corporation.

 

DST Sanctions Fund For High End Research

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 28th November:--- Department of Biochemistry, PGIMER has been identified for the support for Level-1 category under the FIST (Fund for Improvement of Science & Technology Infrastructure) Program, 2013 by Department of Science & Technology, Government of India. DST has sanctioned funding for high end research instruments like GC-Mass Spectroscopy and Flow Cytometer, Installation of Networking and Computational Facility and Infrastructure development like BSL-3 facility to augment the teaching & research facilities in the department. This prestigious grant will be helpful in future advancement of the department as well as the institute for developing cutting-edge research facility aiming at excellence in teaching and translational research towards better patient care.
 

DST sanctions Fund For High End Research

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 28th November:--- Department of Biochemistry, PGIMER has been identified for the support for Level-1 category under the FIST (Fund for Improvement of Science & Technology Infrastructure) Program, 2013 by Department of Science & Technology, Government of India. DST has sanctioned funding for high end research instruments like GC-Mass Spectroscopy and Flow Cytometer, Installation of Networking and Computational Facility and Infrastructure development like BSL-3 facility to augment the teaching & research facilities in the department. This prestigious grant will be helpful in future advancement of the department as well as the institute for developing cutting-edge research facility aiming at excellence in teaching and translational research towards better patient care. 

 

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਹੁਚਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਥਿੰਦ

By 1 2 1   News Reporter

Mohali 28th November:-- ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ , ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ । ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਥਿੰਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ । ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ਅਤੇ ਗੈਰਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਰਲੀਫ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਲੇਜ ਹੈਲਥ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਲਾਨਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਏ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 140 ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ 11 ਹਜਾਰ 510 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 35 ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

 

GURUKUL VIDYAPEETH JOIN HANDS WITH CENTRAL BANK OF INDIA FOR EDUCATION LOAN TO THE FINANCIAL WEAK STUDENTS

 


By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 28th November:--- Gurukul Vidyapeeth Institute of Engineering & Technology is an institute with great social responsibility and the institute awarded with the best institute for excellence in innovation in Punjab . Gurukul Vidyapeeth announces admissions in January 2014 in all the courses in engineering and management besides the routine admission of July August.  . This move is aimed at saving  six valuable months of students who get their results late and therefore not able to get their admission in July 2013. This initiative will help students from the rural areas even and those who were not able to get the admissions due to the lack of knowledge or some financial constraints.  Gurukul Vidyapeeth achieves another milestone by entering into an memorandum of understanding with Central Bank of India for providing education loan to the financial week students. 

 

Ms. Abhilasha Negi ,Manager Gurukul Vidyapeeth, said that this comes as the boon to the students who have missed therir admission due to any of the reason such as lack of knowledge , financial constraints or late results  . Moreover he said this will also help the students who wish to change their stream, college or university for any reason. All such students will be admitted to the second semester in January session against vacant seats. He further said that  in case of some engineering branches & other courses where certain prerequisite study is required such study will be offered during summer vacations( July –August) For B. Tech Courses  students admitted in januvary in second semester will complete their second semester first and syllabus does not have mandatory condition to study first semester prior to the second. Therefore these students in the second semester will attend classes with the existing batches admitted in the July –August. They may be allowed to complete their first semester along with students of immediate lower batch. A separate batch will start for the student admitted during January from 3rd semester to complete there degree in minimum time duration. i.e four years as prescribed by AICTE.

 

Er.Baljot Kaur, HOD of IT Deptt.Gurukul Vidyapeeth, Outreach  informed about he Memorandum of Understanding entered by Gurukul Vidyapeeth Institute of Engineering & Technology with Central Bank of India for providing education loan to the students studying at Gurukul Vidyapeeth. He said that now students who are good in academic excellence and cannot continue their study due to financial constraints can nor pursue their study in one of the most prestigious institutes of Punjab. He said it will be the responsibility of the institute to provide the education loan to the students to the tune of Rs. 3.75 lacs per student for the entire course. The institute will give an corporate guarantee  on the Loan document of the student.

     
ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਸੇਨਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਬਾਜਵਾ

By 1 2 1   News Reporter

Mohali 28th November:-- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਲੈਫ. ਕਰਨਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪੀ.ਐਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 06 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ' ਹਥਿਆਰ ਬੰਦ ਸੇਨਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ-1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੀ.ਐਸ.  ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀਦਾਂ, ਅੰਗਹੀਣ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨੀਕਾਂ  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਰਨਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਰਾਥਨਾ ਸਮੇਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਰਗੱਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ

 

NZCC & Chandigarh Tourism To Host 5th Craft Mela From 29th November To 9th December

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 28th November:--- नार्थ ज़ोन कल्चरल कमेटी (NZCC) चंडीगढ़ और चंडीगढ़ प्रशासन के टूरिज़म विभाग की तरफ से 5वा वार्षिक क्राफ्ट मेला चंडीगढ़ के कलाग्राम में 29 नवम्बर से 9 दिसंबर तक लगाया जा रहा है।  पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक शिव राज पाटिल इस का उदघाटन 29 नवम्बर शाम को करेंगे।  इस बार मेले का थीम वेस्टर्न स्टेटस है और इस क्राफ्ट मेले में इन राज्यों की सभ्यता ,आर्ट ,मनोरंजन और खाने को लोगों के सामने रखा जाएगा। इस मेले के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गयीं हैं। 

टूरिज़म विभाग ,चंडीगढ़ विभाग की डायरेक्टर अमनदीप कौर ने बताया के पांचवां क्राफ्ट मेला शुरू होने जा रहा है और इसका थीम वेस्टर्न स्टेटस हैं जिसमे राजस्थान ,महाराष्ट्र और गोवा इत्यादि स्टेटस शामिल हैं।  इस स्टेटस का कल्चर,कला और हुनर का यहाँ पर्दर्शन किया जाएगा।  सारा दिन राजस्थानी,गोवा और महाराष्ट्रियन नाच-गाने चलते रहेंगें और शाम को कव्वाली और सूफी संगीत का कार्यक्रम पूरे 9 दिन चलेगा। इसके इलावा खाने में प्रसिद्ध राजस्थानी,महाराष्ट्रियन और गोवा कि डिशेज़ परोसी जाएंगी। 

 

 Chandigarh Aids Control Society To Organise AIDSCON-3 on 29th November

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 28th November:--- चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसायटी की तरफ से ऐडस्कोन-3 का आयोजन 29 नवम्बर से किया जा रहा है। यह आयोजन सरकारी मेडिकल कालेज सैक्टर 32 के आडिटोरियम में 2 दिन के लिए किया जा रहा है।  इसमें एड्स कंट्रोल सोसायटी और डिपार्टमेंट पब्लिक रिलेशन ,चंडीगढ़ प्रशासन के इलावा एड्स के कंट्रोल में जुटी कई सवयंसेवी संस्थाएं हिस्सा ले रही हैं।  इस आयोजन में एड्स से पीड़ित मरीज़ भी हिस्सा लेंगें और अपने अनुभव सभी के साथ बांटेगे।  आज चंडीगढ़ के सैक्रिएट में चंडीगढ़ के गृह सचिव अनिल कुमार और चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसायटी की डायरेक्टर विनीता गुप्ता ने इसकी जानकारी पत्रकारों को दी।

चंडीगढ़ के गृह सचिव और चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसायटी के चैयरमैन अनिल कुमार ने बताया के पिछले दो साल से हम ऐडस्कोन कार्यक्रम करवा रहे हैं और यह काफी सफल भी रहे हैं।  इसीलिए हम इस कार्यक्रम का तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं।  इस का उद्देश्य लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करना और इसका डर लोगों के दिलों से निकालना है।

वहीँ चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसायटी की डायरेक्टर विनीता गुप्ता ने बताया के इस सेमिनार मैं डाक्टर, मरीज़ और विभाग के क्रमचारी हिस्सा लेते हैं और एड्स के बचाव के लिए किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हैं।  इस कार्यक्रम में एड्स से पीड़ित भी कर अपनी आपबीती भोई सुनाते हैं जिससे दूरों को हौंसला मिलता है।  हमारे विभाग से सभी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। हम जनवरी 2013 से सर्वे शुरू कर रहे हैं जिसमे खून के सैम्पल में एच आई वी पॉसिटिव होने पर उनके सवभाव का भी अवलोकन किया जाएगा ताकि उनको एड्स होने के कारणों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके।