Saturday 30 August 2014

Prof. S.C. Sharma & Dr. Firuza Patel, Retires From PGI:Served PGI Almost for 40 Years

 

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 30th August:-Prof. S.C. Sharma, Head & Dr. Firuza Patel, Professor are retiring from services of institute today after more than 40 years of service  - 30th August, 2014. Both joined PGI in 1974 and 1975 respectively after doing their postgraduation, both joined as faculty in 1980 and 1981 respectively and rose to the position of Professor in 1999. They wre also trained in U.K. and U.S.A. respectively in their initial years.

 Prof. S.C. Sharma took over as Head of the department on 1st April, 1994. He has special interest in brachytherapy, a division of radiation oncology, where treatment is delivered by keeping small radio active sources in and around the tumor. He introduced Ir-192 HDR brachytherapy in 1995 and was the first in the country to start Intraluminal Brachytherapy for better control of lung and oesophageal cancer. His main area of interest is  management of breast cancer and lymphomas. When he took over, the department was already running MD and B.Sc. X-ray courses , however he started two new courses – B.Sc. Med. Technology in Radiothearpy and M.Sc. Medical Physics in colloboration with Panjab University, Chandigarh. There were huge technological advances in the field of radition oncology during 1990's and number of new radiation techniques were introduced which included 3-D CRT, IMRT , IGRT, VMAT and SRS/SBRT. Dr. Sharma worked hard to bring new technology to the institute for benefit of all the cancer patients. He established IMRT facilities in 2004 and he has just completed his dream project of  IGRT complex , where a High Energy Linear Accelerator has been installed alongwith 4-D CT Simulator for practice of all above mentioned techniuqes, which will be available to the patients at a very nominal charge.

Dr. Firuza Patel is also retiring after almost 40 years of service. She has special interest in Gynaecological radiation oncology. She is recognised for her Dose Rate studies in Cancer Cervix not only in India but Internationally.  In late 1990's she was pained to see the suffering of terminally ill cancer patietns , who were just left to fend for themselves without any  support  avaialble to them. She thus got trained in Palliative Care in United Kingdom for this and then established Palliative Care Clinic in the department of radiotherapy. In colloboration with the UT Red Cross Society Chandigarh Branch she  established a Home Care Service in the Triciy for patients who could not come to the hospital and later  established  a Hospice for terminaly ill cancer patients in Sector 43, Chandigarh  This facility has become very popular with cancer patients of the region and all those who belong to nearby places as it helps the patient to die with dignity and is a major support for the caregivers. This facility is totally free and is supported by the generl public with donations.

This team of Husband and Wife has worked hard to bring the department to a level which is recognized both nationally and internationally and is well equipped to provide Comprehensive Cancer Care to the patients of the region.  Therefore , they are satisfied that they are  leaving behind a department which is well equipped for treatment of cancer patients by any radiotherapy techniques and a department which is known for is teaching and producing well trained personnels in various fields of radiation oncology

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

PGI Holds 1st Annual Conference of the Society for Emergency Radiology

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 30th August:-- The 1st Annual Conference of the Society for Emergency Radiology being held at PGIMER, Chandigarh from 29th – 31th August 2014 entired its second day today.  The theme of the day's lectures was to evolve guidelines for the imaging of acute abdominal emergencies like obstruction or blockage of the gut, swelling of the pancreas and gallbladder and emergencies related to the genitourinary and gynecological system. This was in sync with the aims and objectives of the Society for Emergency Radiology. 'Developing guidelines and protocols will be beneficial for speedy and economic patient care', commented Prof. N.Khandelwal, President of the Society and Head, Department of Radiodiagnosis at PGIMER, Chandigarh.

Dr. Christine Menias, Senior Associate Consultant, Department of Radiology, Mayo Clinic, Arizona, USA delivered a talk on obstruction of the gut. The role of the latest state-of-the-art multidetector CT technology in diagnosing the level and cause of bowel obstruction was discussed in detail. In morbidly obese patients who are significantly overweight, gastric bypass or a surgical technique may be done to reduce the size of the stomach and bypass its contents distally into the gut. This technique is being routinely practiced in the West and has now been adopted by the surgeons at PGIMER as well. Dr.Christine spoke about the imaging features and the complications of this procedure that occur over a period of time.

Prof. Raju Sharma, department of Radiodiagnosis, AIIMS, New Delhi delivered a talk on the evolution of imaging of the acute abdomen. Prof. Sunil Kumar, department of Radiology, SGPGI, Lucknow spoke about the causes of bleeding from the gastrointestinal tract. The imaging features of these pathologies and their management protocols were also discussed.

A new system titled 'e-icu' was also on display in the trade exhibition section today. Using this system, an intensive care unit (ICU) specialist can monitor 40 to 50 patients from a distant command centre and help the onsite care unit to take relevant actions in real time. This will be useful in providing critical care at primary healthcare level with monitoring done from a distant tertiary healthcare centre.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Jasmeen & Neha of Chandigarh Makes To the Grand Finalle of Fem Miss North India Princess

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 30th August:-- ¿‡ÇUè»ÉU àæãUÚU ·¤è 'æñSæç×‹æ ¥õÚ ÙðãUæ àæ×æüü Ùð ÒÈñ¤× ç×â Ùæ‰æü §ç‡ÇUØæ çÂý´âðâ  ·ð¤ ‚æýýñ‡ÇU çȤÙæÜð ×ð´ Á»ãU ÕÙæ Üè ãUñ´Ð ¥æ»ÚUæ ×ð´´ ãUôÙðð ßæÜðð ©U}æÚU ÖæÚUÌ ·ð¤ âÕâðð ÕÇUð ×æòÇUÜ ãU´ÅU ·ð ¤È¤æ§ÙÜ ×ð´ 'æñSæç×‹æ ¥õÚU ÙðãUæ ¿´ÇUè»ÉU ·¤æ ÂýçÌçÙçŠæˆß ·¤ÚUð´»èÐ

§â âõ´ÎØüü ÂýçÌØôç»Ìæ ·¤æ ×éwØ ©UfðàØ ©U}æÚU ÖæÚUÌ ·ð¤ âÕâð wæéÕâêÚUÌ ¿ðãUÚUð ·¤è ÌÜæàæ ·¤ÚUÙæ ãUñ´, 'ææð Õýæ´ÇU Èñ¤× ·ð¤ »é‡ææð ·ð¤ ¥ÙéM¤Œæ ãUæðР§â ÂýçÌØôç»Ìæ ·ð  çßÁðÌæ ·¤æð °·¤ {ØêçÁ·¤ °ÜÕ× ×ð ¥æÙð ·ð¤ ×æñ·ð¤ ·ð¤ âæ‰æ ãUè °·¤ ¿×¿×æÌè ·¤æÚU Öè ç×Üð»èÐ

âðÜðçÕýÅUè ÁÁ ¥ßçÜÙ ·¤æð·¤ÚU ¥æñÚU â´Îè ¥ÚUæðÇUæ ‹æð ©U}æÚU ÖæÚUÌ âðð×è Ȥæ§ÙÜ ÎæñÚU ×ð´ ¿éÙè »Øè ÂýçÌØôç»Øæð´ ×ð âð âé‹ÎçÚUØæð´ ·¤æ ‚æýýñ‡ÇU çȤÙæÜð ·ð¤ çÜ° ¿ØÙ ç·¤Øæ çÁÙ×ð´ âð 2 ¿´ÇUè»ÉU âð ãUñÐ ¿´ÇUè»ÉU ·¤æ ÂýçÌçÙçŠæˆß ·¤ÚUÙð ßæÜè ÁñSæç×Ù Õè. ·¤æ×. ·¤ÚU ¿é·¤è ãUñ ¥æñÚU ÇUæ´â ·¤ÚUÙæ °ß´ ÕæòS·ð¤ÅU ÕæòÜ wæðÜÙæ ©UÙ·¤è ×éwØ ãUæòÕè ãUñ Ð ÙðãUæ Ȥæ§ÙÜ §üüüØÚU Õè.ÅUð·¤. ·¤è ÀUæ˜ææ ãUñ ¥æñÚU ©UÙ·¤è ÇUæ´â ·¤ÚUÙæ °´ß â´»èÌ ×ð´ çßàæðcæ M¤¿è ãUñ Ð

Øð ¿éÙè´ »Øè wv ÂýçÌÖæ»èØæ¡ Èñ¤àæÙ °ß´ yØêÅUè ÃØßâæØ âð ÁéÇUð ç΂»Áæð ·ð¤ ×æ»üÎàæüÙ ×ð´ ·¤æØüàæÜæ ×ð´ çãUSâæ Üð´»è ÁãUæ¡ §‹æ ÂýçÌØæð»èØæð´ ·¤æð ¥æ»ÚUæ ×ð´ ¥æØæðçÁÌ ãUæðÙð ßæÜð »ýæ‡ÇU çȤÙæÜð ·ð¤ çÜ° ÌñØæÚU ç·¤Øæ Áæ°»æÐ ØãU »ýæ‡ÇU çȤÙæÜð yØêÅUè °ß´ Èñ¤àæÙ ¥æñÚU ×´ÙæðÚU´ÁÙ ÿæð˜æ ·ð¤ ¥ÙéÖçßØæ´ð mæÚUæ ¥æ¡·¤æ Áæ°»æÐ

2 Days Wedding Lifestyle Exhibition & Interior Expo Starts at Hotel Bella Vista

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 30th August:-- Blushing Bride, a two-day Wedding Lifestyle Exhibition & Interior Expo has been started today at Hotel Bella Vista. The Exhibition is on till August 31. As many as 40 exhibitors have brought the best in wedding couture, fashion, accessories and interiors under one roof. Visitors and fashion enthusiasts witnessed chic designer wear and fashion products. Another great option for shoppers is that 'The You' is presenting designer wear from Dubai and Pakistan.

Ms. Anjali & Rakesh Makin of Sparkle Event & Management, said, that the Exhibition has got a very good response. One reason why fashion enthusiasts are thronging the expo is the fact that we have provided for all type of fashion be it Wedding, formal or even casual wear. The other advantage that visitors are getting here is that we have got not just tri-city designers but also up-market creations from other parts of India like Delhi & Kolkata. They further added that the unique aspect about the exhibition is its wide display of home interior products. The Bridal wear segment at Blushing Bride presented some exquisite designs. Designers Manju & Shikha unveiled their label 'Manshaa's' 2014 bridal wear ensemble. The bridal couture's highlight is its exquisite 3D Sequin Embroidery, Pearl work and Flamboyant cuts. There are Suits, Sarees, Lehngas, Shararas et al. Said Shikha, "'Manshaa' also launched its 2014 Fall/Winter Party Wear apparel at the Blushing Bride exhibition. The same is a very stylish collection of Gowns, Kurtis etc.

 

Fashion designer Ms. Rashi Jain is there with her label 'Clothing & Lemonade'. The collection has been tailor-made for the upcoming festive season. Said Ms Rashi, "The highlight of my collection is certainly the stylish Maxi dresses, Palazzo sets, Indo-Western tunics, Kaftans and much more.

 

Suits for all occasions be they formal, semi-formal or informal in all kind of fabrics like Cotton silk, Chanderi and Georgette are available at the Blushing Bride exhibition under the label 'Simply Majestic'. Said Ms. Harleen Mendiratta from Simply Majestic, "We have brought Gowns, Anarkali suits, Lehngas and Leggings. My fashionable apparel will certainly make ladies look elegant and graceful."

 

Designer suits have been brought by Ritika Collections, Delhi. An awe inspiring Wedding array is displayed by Wedding Touch, Ludhiana. Hair accessories from Sonia, Delhi are enticing, House of Creativity 1006 by Nancy Gagan Chahal, Chandigarh is displaying beautiful jewellery and Home furnishings by Zeneeze decor are also available. Some labels like London Chicks and Mrignaini Creations too have got products. All the designer wear be it Bridal or Party is high on the  'bling' quotient.

 

NIRANKARI RAJMATA JI MERGES INTO ETERNAL ABODE:DEVOTEES THRONG FOR LAST GLIMPSE

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 30th August:-- Sant Nirankari Mission Chandigarh branch sanyojak, Mohinder Singh has informed that Her Holiness Nirankari Rajmata Kulwant Kaur Ji, the holy mother of Nirankari Baba Hardev Singh Ji Maharaj merged into the eternal abode on Friday, August 29, 2014.  The body has been placed in repose at the Sant Nirankari Satsang Bhawan in Sant Nirankari Colony, Delhi where thousands of devotees are coming from all over India and abroad for her last glimpse (Darshan). The funeral will take place on Sunday at Nirgam Bodh Ghat at 2.00 pm.  The last journey of the body will start from Sant Nirankari Colony at 11.00 am. 

A special Prerna Divas congregation in remembrance of the spiritual life of Her Holiness will be held on Monday, September 1, 2014 from 11.00 am onwards at Ground No. 2, Opposite Nirankari Sarovar, Nirankari Chowk, Outer Ring Road, Delhi in the divine presence of His Holiness Baba Hardev Singh Ji Maharaj and his gracious spouse Pujya Mata Sawinder Ji.

Dharmender & Gippy Grewal Reach Ellante Mall To Watch The Premier of Double the Trouble

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 30th August:-- The first Punjabi movie of veteran actor of Bollywood Dharamendra with the Singer turned actor Gippy Grewal "DOUBLE DI TROUBLE" was premiered last tonight in Elante Mall with the cast of the film - Dharmendra ,Gippy Grewal,Gurpreet Ghuggi,Director- Smeep Kang,Co producer- Kenny Chhabra and Ashok Ghai.

The producer of the film from MUKTA ARTS, the Showman of Bollywood Subhash Ghai graced the occasion by his presence.  The guest list includes the celebrities of Pollywood -BN Sharma, Binnu Dhillon, Badshah, J Star, Jas Bajwa, Mehtab Virk, Harf Cheema and Prabh Gill.

The film is in hit list of audiences and they are eagerly for it because of so many elements –first it's an adaptation of Shakespeare's "Comedy of errors" and with the double roles of the super stars. Double di Trouble movie is Directed by Sameep Kang who already Directed Gippy Grewal in Carry on Jatta and Lucky Di Unlucky Story and Bhaaji in Problem before, and were very successful Punjabi movies. Produced under the banner of Mukta Arts 'DOUBLE DI TROUBLE' was loved by all.  After a long and busy ground promotion schedule, the film's team showed up for the premiere. Before premiere the team was on promotional event in Plaza sec 17 last night, where Dharamendra, Gippy Grewal, Gurpreet Ghuggi with all other artists met the public.  Since last few days, the music of the film is creating waves all over. Music was loved so much that it is already hit in the market. The mix of bollywood and pollywood actors was loved. Whether it is comedy, action or drama, every part of the film entertains. Director Smeep Kang's work is worth praising. 

Raja Mohali & GMADA Officials Visits Phase 2 Parks

By 1 2 1 News Reporter

Mohali 30th August: ÇêÛñ¶ Ççéƺ ë¶ÜB Çò¼Ú ðÇԳ綠òÃéÆÕ» é¶ ÇðÔÅÇÂôÆ ÇÂñÅÕ¶ Çò¼Ú ê˺çÆÁ» êÅðÕ» Ãì³èÆ Ãî¼ÇÃÁÅò» ìÅð¶ ïÈæ ÁÕÅñÆçñ ç¶ Õ½îÆ îÆå êzèÅé ðÅÜÅ Õ³òðܯå Çóؠî¹ÔÅñÆ ù ÜÅäÈ ÕðòÅÇÂÁÅ ÃÆÍ À°é·» Ãî¼ÇÃÁÅò» ù Ô¼ñ ÕðòÅÀ°ä ñÂÆðÅÜÅ î¹ÔÅñƠ鶠î½Õ¶ å¶ ÔÆ ×îÅâŠ綠À°µÚ ÁÇèÕÅðÆÁ» ù éÅñ ñË Õ¶ ë¶ÜB ç¶ êÅðÕ» çÅ ç½ðÅ ÕÆå Á嶠ÁÇèÕÅðÆÁ» ùÃî¼ÇÃÁÅò» ìÅð¶ ÜÅäÈ ÕðòÅÇÂÁÅÍ òÃéÆÕ» ù êÅðÕ» Çò¼Ú ìðÃÅåÆ êÅäÆ Öó·¶ Ô¯ä çÆ Á嶠êÅðÕ» ç¶ éÅñ ê˺綠빼àêÅæ»Ã³ì³èÆ Ãî¼ÇÃÁÅò» ÁÅ ðÔÆÁ» ÃéÍ ×îÅâŠ綠ÃÆéÆÁð ÕÅðÜÕÅðƠdzÜÆéÆÁð Ã. çÇò³çð ÇóؠÁ嶠À°ê î³âñ ÁøÃð ×°ðêÅñ Çóؠ鶠î½ÕÅ ò¶Ö Õ¶ òÃéÆÕ» ù íð¯ÃÅ ÇçòÅÇÂÁÅ ÇÕ ÇÂé·» Ãî¼ÇÃÁÅò» çÅ Ô¼ñ Üñç ÔÆ ÕðòÅ Çç¼åÅ ÜÅò¶×ÅÍðÅÜÅ î¹ÔÅñƠ鶠òÃéÆÕ» ù ÇòôòÅàÇçòÅÇÂÁÅ ÇÕ ë¶ÜB çÆÁ» ðÇÔ³çÆÁ» Ãî¼ÇÃÁÅò» ç¶ Ô¼ñ êÇÔñ ç¶ ÁÅèÅð å¶ ÕÆå¶ÜÅä׶ Á嶠ë¶÷ ç¶ ÇòÕÅàÇò¼Ú Õ¯ÂÆ ÕÃð ìÅÕÆ éÔƺ Û¼âÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÇÂàî½Õ¶ ë¶ÜB ðËÜÆâ˺ààòËñë¶Áð ÁËïÃƶôé ç¶é°îÅdz綠àÆ.ÁËÃ. íÅàÆÁÅ, Ç³çðÜÆå ÇóØ, êÆ.êÆ.ÁËÃ. ìÜÅÜ, òÆ.êÆ. Çî¼åñ, ÁËÃ.ÁËÃ. í¯ñÅ, êÆ.ÁËÃ. îáÅóÈ, ÔðêÅñÇóØ, ÇÂÕìÅñ ÇóؠÁ嶠ԯð î¯Ôåìð ÔÅ÷ð ÃéÍ    

 

 

15 Officials Retires From PGI:Director PGI Honored Them With Momentoes

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 30th August:-- Prof. Yogesh Chawla, Director PGI honored fifteen officers/officials today on their superannuation.  Sushil Thakur, Financial Adviser handed over beneficiary cheques comprising GPF, gratuity and group insurance. Prof. Anil Kumar Gupta, Medical Superintendent, Chetan P.S.Rao, Deputy Director and the respective Heads of Departments wished them well in life by presenting bouquets to them.

 DR S.C.Sharma, Prof & Head, Dept of Radiotherapy; Dr Firuza Darius Patel, Professor, Dept of Radiotherapy; Smt Vajindera George, DNS; Hem Raj Singh, Assistant Engineer, Horticulture; Ramesh Kumar Bhatt, Tech Assistant, Gastroenterology; Mohinder Pal Singh, Tech Assistant, Bio-Chemistry; Smt Tsering Dolkar, ANS; Smt Shakun Oberoi, ANS; Smt Ram Kumari, ANS; Laxmi Chand, Supervisor, Telephone Exchange; Rattan Chand, Tech Gr I, Engg Deptt; Sher Singh, Tech Gr III, Engg Deptt; Nain Singh, Tech Gr III, Engg Deptt; Swaran Singh, Security Guard, Gr I; Anand Mani, Driver retired from PGI after devoting 21 to 39 years of their lives to PGI.

Body Donates To PGI By Kharar Resident

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 30th August:-- The Department of Anatomy, PGI, Chandigarh has received the body of Ramdevi, D/O Mohan Lal, resident of Sector 126, Greater Mohali, Chhajju Majra Road, Kharar. She was a retired JBT teacher. The department is grateful to the family and admires them for this noble gesture. 

35 Cadets Joined NCC on first day of Enrolment at CGC Jhanjeri

 

By 1 2 1 News Reporter

Mohali 30th August:-- Chandigarh Group of Colleges (CGC), Jhanjeri launched NCC at its under 23 Punjab Batallion. Rashpal Singh Dhaliwal, President CGC along with representatives of 23 Punjab Batallion inaugurated the Unit. In view of the heavy rush of students desirous of getting enrolled, a thorough screening test consisting of aptitude, desire to serve Indian Armed Forces, overall personality etc. was conducted. Finally 28 boys & 7 girls were selected as NCC cadets of this Unit.

Rashpal Singh Dhaliwal, President, CGC said that all facilities will be provided to raise the level of these students to the heights needed for selection as officers in Indian Army. The representatives of 23 Punjab Batallion, explained that the engineering students clearing B & C Certificates during three years training as NCC Cadets, get preferential treatment in the selection as army officers while non-engineering students get exemption from CDS examination.

Dr. G.D. Bansal, Director General revealed that CGC has already been approved for selection of officers under University Entry Scheme (UES) by all the three defense forces i.e. Indian Army, Indian Air Force & Indian Navy. 

Doctor Calling Expo Exhibits on First Aid in Acid Attack

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 30th August:-- 'Doctor Calling', a unique exhibition on health awareness was inaugurated by Dr Dharamvira Gandhi, a Cardiologist & MP, Patiala at the Sobha Singh Art Gallery, Punjab Kala Bhawan, Chandigarh. The exhibition will be on till August 31. Prominent among those present at the inaugural event were Rana Ranbir , Renowned Writer – Actor – Comedian and Dr. Darshan S Sidhu,Professor and Head, Surgery Department, Guru Gobind Singh Medical College, Faridkot and Registar, Baba Farid University of Health & Sciences, Faridkot. The exhibition is the initiative of Dr. Vishavdeep Singh, a young practicing physician, who got together a group made up of people from diverse professions-- there are doctors, dentists, psychologists, nurses, lawyers, businessmen, artists, social workers, research scholars, psychologists .etc. in the team.

According to Dr Vishavdeep S Kahlon, that in today's rat race no one really has time to look after one's health. New age traumas are mostly lifestyle disorders and other common diseases that prove fatal. It is rather unfortunate than surprising that even the highly educated people lack basic understanding on preventive medicine. Therefore, I decided that an exhibition be put up to share vital information on diseases with people at large. Dr. Vishavdeep rallied artists, creative designers and others to make meaningful exhibits that educate the layman about prevention and treatment of common as well as fatal health problems. The issue of acid attack has also been dealt with in the expo. Information on diseases like Diabetes, Blood Pressure, Anemia, Obesity, Thyroid, Silent killer Hepatitis C, Prostrate cancer etc is also available. This has been achieved by paintings depicting these diseases and which are made by water-colours, acrylic paints etc. The exhibits on display have all been converted into digital designs to bring in uniformity. Important medical topics like Joint & Bone Care, Heart Care, Protect Your Kidneys, Hormone Replacement Therapy after Menopause, Antenatal Care, Breast Self Examination, Brushing Technique, Dental Floss, Hair Care, Egg 'N' Diet, Emotional Freedom Technique, Eye Care, Immunization Really Saves Lives, Normal Delivery Versus Caesarian, Polycystic Ovarian Disease, Breast-feeding, New Born Care, Kangaroo Mother care, Smoking & Alcohol taking away life are also part of the Exhibition.  Sums up Dr  Vishavdeep, that this is my first step and humble mission to serve humanity. I hope the general public throngs the exhibition to gain insight into all medical problems of today. The ultimate aim is to make society disease free". This exhibition will be followed by a 'Stop Alcohol Campaign' around the New Year and a series of such health programs will be executed throughout Punjab by Dr .Vishavdeep Kahlon and his team.

Inter school Mock Uno concludes at Oakridge International School

By 1 2 1 News Reporter

Mohali 30th August:-- Junior Oakmun concluded at Oakridge International School. Many cultural Activities were also organised at the moment for entertainment. Various schools i.e. Bhavan Vidyalaya, Strawberry Fields World School, Saupin's School, Mohali,St. Kabir Public School, Strawberry Fields World School,Smart Wonders School, Mohali ,Vivek High School, from the tricity participated in oakmun.

 In Human rights council Madhav Chadha of  Bhavan Vidyalaya got first and Rhea Kapoor            Strawberry Fields World School got second position.In General Asembly  Ishita Aggarwal of Strawberry Fields World School               & Samyak Jain of St. Kabir Public School bagged first and second position respectively. From UNESCO Anahad from Saupin's stood first and Gursimran Singh of Oakridge Bhanu Jindal of Bhavan Vidyalaya Shared second position. From WHO Council Chetanya Mittal of St. Kabir Public School stood first Tanvi Sharma of Oakridge International School became second.  Besides this, best position paper was given to Khushi Sharma of Vivek High School and Astha Sharma of  Oakridge International School.

Principal, Pranjala Dutta Das said while speaking on the moment that Debates are a staple of middle. Debating skills raise children's confidence and self-esteem.it was one unique experience for the students take part in the various simulations of UN and experience how the international delegates think, respond and debate on global issues and help children in understanding international policy matters.

 

CII EDU SUMMIT TO FOCUS ON ALIGNMENT OF HIGHER EDUCATION WITH NSQF

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 30th August:-- In order to facilitate mobility from vocational to general education, and vice-versa, the National  Skills  Qualification  Framework (NSQF) will help make qualifications more understandable and transparent.  To dwell further on this, Confederation of Indian Industry (CII) in partnership with National Skill Development Corporation (NSDC), National Skill Development Agency (NSDA) & Govt of Haryana is organizing 4th edition of CII Edu Summit on 1 September 2014 at CII's Northern Region Headquarters in Sector 31 A in Chandigarh. Ernst & Young LLP is the Knowledge Partner of the Summit.

Vijay Thadani, Summit Chairman & CEO, NIIT Ltd. said that NSQF, a quality assurance framework, organizes qualifications according to a series of levels of knowledge, skills and aptitude. These levels are defined in terms of learning outcomes which the learner must possess regardless of whether they were acquired through formal, non-formal or informal learning.  Launched in December 2013 to address the need to align the supply of skills through education and training to the requirements of the employers, the framework will map all the recognized qualifications into a unified framework that will be based on competence. Therefore, the mode of acquiring these competencies - through vocation training or education - becomes more prominent than the qualification by itself. With the formation of Sector Skill Councils, there is a lot of emphasis on following the NSQF, where education should be such that it aims at developing competencies. So far in India, it was qualifications that were used as benchmark to people getting employed. Vijay Thadani added, that according to the Ministry of Human Resource Development (MHRD), only about 18-19 per cent of our population in the age group of 18-23 years is enrolled in higher education and a mere 6 per cent of this group are graduates with degrees. With the rapid growth of advanced agriculture, manufacturing, infrastructure, service and associated sectors in the economy, it is imperative that the populace is equipped to contribute to and benefit from higher education.

 

Darpan Kapoor, Chairman, CII Chandigarh Council & Vice Chairman, Kapsons Group. Said that implementation of NSQF will provide for multiple pathways linking one level of education to another in both higher and vocational education domains. This shall enable flexible need-based learning at any stage of career through clearly outlined vertical/horizontal mobility and recognition of experiential learning. Another very significant objective of NSQF will be to assess and certify students against well-defined occupational standards. This will help in improving their chances of employability even at the international level.

 

Pikender Pal Singh, Regional Director, CII Northern Region.said that CII strongly believes that the country cannot achieve the universalization of education without the efforts of the private sector. For India to become a world knowledge hub, the entire education system in the country has to become sound and robust by achieving excellence and integration at all levels. This will transform millions of young people from across the world into educated global citizens, in years to come.

 

 

 

Wednesday 27 August 2014

Watch Second Season Of Sound Track On Focus Life in September

By 121 News Reporter

Chandigarh 27th August:- Ñ ÁÕ °·¤æ©UçSÅUvâ ç·¤´» ©UÎØ ÕðÙð»Ü ÒçÙ´ÕéÇU¸æ çÙ´Õ´éÇU¸æÓ ·¤æð ¥ÂÙæ ØêÁ¸Ù ÎðÌð ãUñ´, ÂÜæàæ âðÙ ¥æñÚU ©UÙ·¤æ Õñ´ÇU ØêȤæðçÚUØæ Ò ¹æ§ü·ð¤ ÂæÙ ÕÙæÚUâ ßæÜæÓ ·¤æ çÚUßÁü¸Ù Âðàæ ·¤ÚUÌð ãUñ´, ÎÜðÚU ×ðãU´Îè ·ð¤ ÕðÅUð »éÚUÎè ×ðãU´Îè ÒÁé»ÙèÓ ¥æñÚU ÒÌéÌ·¤ ÌéÌ·¤ ÌêçÌØæÓ Áñâð çãUÅU »æÙæð´ ·¤æð ¥ÂÙæ ÌÇU¸·¤æ ÎðÌð ãUñ´ Øæ ÖæÚUÌèØ ¥æðàæÙ ÇUþ×ÚU ¥ç×Ì ç·¤Ü× ·é¤ÀU ÕæòçÜßéÇU vÜæçâvâ Áñâð Ò§‹ãUè´ Üæð»æð´ ÙðÓ ¥æñÚU ÒãU× ç·¤âè âð ·¤× ÙãUè´Ó ·¤æ ÙØæ M¤Â Âðàæ ·¤ÚUÌð ãUñ´, Ìæð ¥æ·¤æð ç×ÜÌæ ãUñ? °·¤ ÕðãUÌÚUèÙ ÖæÚUÌèØ Áñ× âðàæÙ! 'æè ãUæ´, È¤æòvâ Üæ§üȤ âæ©U´ÇUÅUþñ·¤ ·ð¤ ÎêâÚUð âèÁ¸Ù ·ð¤ âæ‰æ ßæÂâ ¥æ »Øæ ãUñÐ ¥Õ çâÌ´ÕÚU âð ãUÚU âæð×ßæÚU ¥æñÚU ×´»ÜßæÚU, ÚUæÌ 9 ÕÁð, ·ð¤ßÜ È¤æòvâ Üæ§üȤ ÂÚU ¥æÙ´Î ÜèçÁ° ØêçÁ¸·¤Ü °vSÅUþæßð»ð´Á¸æ ·¤æ, çÁâ×ð´ ÖæÚUÌ ·ð¤ âÕâð Üæð·¤çÂýØ ·¤Üæ·¤æÚU ÕæòçÜßéÇU ·¤è âÕâð ¥æ§ü·¤çÙ·¤ vÜæçâvâ ·¤æð çãUŒÙæðçÅU·¤ çÅU÷ßSÅU Îð ÚUãUð ãUñ´Ð 

âæ©U´ÇUÅUþñ·¤ Ùð ÂÜæàæ âðÙ ¥æñÚU ©UÙ·ð¤ Õñ´ÇU ØêȤæðçÚUØæ, ©UÎØ ÕðÙð»Ü, ÖæÚUÌèØ ÚUæò·¤ Õñ´ÇU ·ð¤ ¥»ýÎêÌ §´ÇUâ ·ý¤èÇU, »éÚUÎè ×ðãU´Îè, Üæð·¤çÂýØ Â´ÁæÕè çâ´»ÚU, ¹æðØæ ¹æðØæ ¿æ´Î, ãUßæ ãUßæ§ü Áñâð »æÙæð´ ·¤æð ÎæðãUÚUæÙð ßæÜ ç×·¤è×ñ·¤çvÜØÚUè, ×é´Õ§ü çS‰æÌ È¤´·¤/ ÁñÁ¸/ÚUæò·¤ Õñ´ÇU çãUŒÙæðÚUæ§üÕ, ÖæÚUÌèØ ¥æðàæÙ ÇUþ×ÚU ¥ç×Ì ç·¤Ü×, âêȤè çâ´»ÚU Šæýéß â´»ÚUè, ¥æñÚU ·¤§ü Ù° Õñ´ÇU Áñâð ÙæSØæ, S߉æü×æ, ¥æñÚU ȤæòçâËâ ·¤è â´»èÌ×Øè Øæ˜ææ ·¤æð Âðàæ ç·¤Øæ ãUñÐ ©U‹ãUæð´Ùð §â àæãUÚU ×ð´ ÖæÚUÌ ·ð¤ âÕâð ØæλæÚU »æÙæð´ ·¤æð °vâŒÜæðÚU ç·¤Øæ ãUñ, Áæð S‰ææÙèØ ·¤Üæ·¤æÚUæð´ ·ð¤ âæ‰æ âßüŸæðcÆU ·¤æð ÁæðÇU¸·¤ÚU ÁæÎê çÙç×üÌ ·¤ÚUÌæ ãUñÐ ·¤Üæ·¤æÚUæð´ Ùð ÁØÂéÚU, ¥×ëÌâÚU, ÕÙæÚUâ, ܹ٪¤, çÎËÜè, ×é´Õ§ü, ÁñâÜ×ðÚU ¥æñÚU ·¤æðÜ·¤æÌæ âçãUÌ ÂêÚUð ÖæÚUÌ ·¤è Øæ˜ææ ·¤è, Ìæç·¤ ©UÙ ·¤ãUæçÙØæð´ ¥æñÚU Üæð»æð´ ·¤æð ÌÜæàææ Áæ â·ð¤, çÁ‹ãUæð´Ùð §Ù »æÙæð´ ·¤è ÂýðÚU‡ææ ÎèÐ

Ȥæòvâ §´ÅUÚUÙðàæÙÜ ¿ñÙËâ ·¤è ßæ§üâ ÂýðçâÇUð´ÅU- ×æ·ð¤üçÅU´», ÎðÕæçÂüÌæ ÕÙÁèü Ùð ·¤ãUæ, ç·¤ âæ©U´ÇUÅUþñ·¤ ·ð¤ ¥æòÜ ‹Øê âèÁ¸Ù ·ð¤ âæ‰æ ãU× â´»èÌ ·¤è Îæð ¥Ü» ¥Ü» ÎéçÙØæ¥æð´- ÕæòçÜßéÇU vÜæçâvâ ¥æñÚU ¥æŠæéçÙ·¤ {ØêçÁ¸·¤ ÂýæðÇU÷Øêââü ·¤æð °·¤âæ‰æ Âðàæ ·¤ÚU ÚUãUð ãUñ´Ð Îàæü·¤æð´ ·ð¤ çÜ° ãU×æÚUð Âæâ çÕË·é¤Ü Ù§ü ÕèÅU÷â ãUñ´, vØæð´ ç·¤ Øð ÂýçÌçcÆUÌ ·¤Üæ·¤æÚU ·é¤ÀU àææÙÎæÚU ÕæòçÜßéÇU »æÙæð´ ·¤æð ¥ÂÙæ çâ‚Ùð¿ÚU SÅUæ§üÜ ÂýÎæÙ ·¤ÚU ÚUãUð ãUñ´Ð {ØêçÁ¸·¤, ·¤Ë¿ÚU, ãUçSÌØæð´ ¥æñÚU âßüŸæðcÆU ÖæÚUÌèØ S‰ææÙæð´ ·ð¤ âæ‰æ âæ©U´ÇUÅUþñ·¤ âÖè ·ð¤ çÜ° çß'¸Øé¥Ü ¥æñÚU ×ðÜæðçÇUØâ ÅUþèÅU Âðàæ ·¤ÚUð»æÐÓÓ

§â àææð ·ð¤ ÕæÚUð ×ð´ ©UÎØ ÕðÙð»Ü Ùð ÕÌæØæ, ç·¤ âæ©U´ÇUÅUþñ·¤ °·¤ ×ÙæðÚU´Á·¤ ¥æñÚU ÚUæð¿·¤ àææð ãUñ, Áæð ·é¤ÀU ÕðãUÌÚUèÙ â´»èÌ·¤æÚUæð´ ·ð¤ mæÚUæ ¹êÕâêÚUÌ Üæð·¤â´»èÌ ·¤è »ãUÚUæ§ü Ì·¤ ÁæÌæ ãUñÐ ×ñ´ Ȥæòvâ Üæ§üȤ ·¤æ ¥æÖæÚUè ãUê´, ç·¤ ßð ×éÛæð ÚUæÁS‰ææÙ ·ð¤ àææÙÎæÚU Üñ´ÇUS·ð¤Â ×ð´ â´»èÌ ·¤è §â ÚUæð¿·¤ Øæ˜ææ Ì·¤ Üð »°Ð

 

ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੂਸਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ : ਸਿੱਧੂ

By 121 News Reporter

Mohali  27th August:-  ÃðÆðÕ å§çð±ÃåÆ Áå¶ éÇôÁ» 寺 ìÚä ñÂÆ Ö¶â» é±§ ÁÅêäÆ Çܧç×Æ çÅ ÇÔ¾ÃÅ ìäÅÀ¹äÅ Üð±ðÆ þ Í Ö¶â» ÇÜæ¶ î¹ÕÅìñ¶ çÆ íÅòéÅ êËçÅ ÕðçÆÁ» Ôé  À¹æ¶ Áé±ÃÅôé Çò¾Ú ðÇÔä ñÂÆ òÆ êz¶ðéÅ Ãð¯å Ô¹§çÆÁ» ÔéÍ ÇÂé·» ÇòÚÅð» çÅ êz×àÅòÅ ÇâêàÆ ÕÇîôéð å¶Çܧçð êÅñ ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± é¶ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ç¶ Ö¶â å¶ ï±òÕ Ã¶òÅò» ÇòíÅ× ò¾ñ¯º ÃðÕÅðÆ ÕÅñÜ ë¶÷-F ÇòÖ¶ Çå§é ð¯÷» ÕðòÅÂÆÁ»  ÜÅ ðÔÆÁ» Ç÷ñ·Å ê¾èðÆ ê¶ºâ± Ö¶â» (Á§âð-AF ñóÕ¶ Á嶠 ñóÕÆÁ» ) çÅ À¹çØÅàé Õðé À¹êð§å ÁÅêä¶ Ã§ì¯èé Çò¾Ú ÕÆåÅÍ

 å¶Çܧçð êÅñ ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± é¶ ÇÂà î½Õ¶ ì¯ñÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ì¾ÇÚÁ» 鱧 êóÅÂÆ ç¶ éÅñ-éÅñ ֶ⻠鱧 òÆ ÁêäÅÀ¹ä çÆ ñ¯ó þ ÇÕÀ¹ºÇÕ ÇÂ¾Õ Ú§×Å ÇÖâÅðÆ ÇÜæ¶ ÁÅêä¶ îÅåÅ ÇêåÅ çÅ é» ð¯ôé ÕðçÅ þ À¹æ¶ À¹Ô ÁÅêä¶ Ã±ì¶ Áå¶ ç¶ô çÅ îÅä òÆ ìäçÅ þÍ À¹é·» ÇÂà î½Õ¶ ֶ⻠Çò¾Ú ÇÔ¾ÃÅ ñËä òÅñ¶ ÇÖâÅðÆÁ» 鱧 ÁÅÇÖÁÅ ÇÕ À¹é·» ò¾ñ¯º ÇÜà ֶâ 鱧 ÁêäÅÇÂÁÅ Ç×ÁÅ þ À¹Ã 鱧 Û¾âä éÅ Ãׯ À¹Ã Ö¶â 鱧 ÃîðÇêå íÅòéÅ éÅñ Ö¶â Õ¶ Á§åð ðÅôàðÆ ê¾èð ç¶ ÇÖâÅðÆ ìäéÍ À¹é·» ÇÂà î½Õ¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ÃÕ±ñÆ ì¾ÇÚÁ» Çò¾Ú ã 寺 ÔÆ Ö¶â» ò¾ñ êz¶Çðå Õðé ñÂÆ Çòô¶Ã À¹êðÅñ¶ Õð ðÔÆ þ å» Ü¯ Ã±ì¶ Çò¾Ú ڧ׶ ÇÖâÅðÆ êËçÅ Ô¯ Õ¶ ÁÅêä¶ Ã±ì¶ çÅ é» ð¯ôé ÕðéÍ À¹é·» ÇÕÔÅ ÇÕ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ÇÜæ¶ ðÅôàðÆ Áå¶ Á§åððÅôàðÆ ê¾èð å¶ éÅîäÅ Ö¾àä òÅñ¶ ÇÖâÅðÆÁ» 鱧 é×ç ÇÂéÅî Áå¶ îËâñ ç¶ Õ¶ ÃéîÅÇéå ÕðçÆ þ À¹æ¶ À¹é·» 鱧 ÃðÕÅðÆ é½ÕðÆÁ» å¶ òÆ ñ×ÅÂÆÁ» Ü»çÅ þÍ ÇâêàÆ ÕÇîôéð é¶ ÇÂà î½Õ¶ Çå§é ð¯÷» ֶ⻠çÆ ðôîÆ Ã¹ð±ÁÅå çÅ ÁËñÅé òÆ ÕÆåÅÍ å¶Çܧçð êÅñ ÇÃ§Ø ÇÃ¾è± é¶ ÇÂà î½Õ¶ ì¯ñÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ Ç÷ñ·¶ Çò¾Ú ÇÜæ¶ ÃÕ±ñ» Çò¾Ú ì¾ÇÚÁ» 鱧 ֶ⻠ò¾ñ êz¶Çðå Õðé ñÂÆ Çòô¶Ã À¹êðÅñ¶ ÕÆå¶ ÜÅ ðÔ¶ Ôé À¹æ¶ Çê¿â ê¾èð å¶ òÆ é½ÜòÅé òð× é¹§± ֶ⻠ñÂÆ À¹åÃÅÇÔå ÕÆåÅ ÜÅ ÇðÔÅ þ Áå¶ ÃðÕÅð ò¾ñ¯º Çê¿â ê¾èð å¶ Ö¶â Çվ໠Áå¶ Çܧî çÅ ÃÅܯ ÃîÅé òÆ ò§ÇâÁÅ Ç×ÁÅ þÍ À¹é·» Ö¶â ÇòíÅ× çÆ êzçÃÅ ÕðÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÁÇÜÔÆÁ» ֶ⻠ì¾ÇÚÁ» 鱧 ֶ⻠ò¾ñ À¹åÃÅÇÔå Õðé ñÂÆ ÕÅð×ð ÃÅìå Ô¹§çÆÁ» ÔéÍ

 ÇÂà î½Õ¶ Ç÷ñ·Å Ö¶â ÁøÃð îé¯Ôð ÇÃ§Ø é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà Çå§é ð¯÷» Ö¶â î¶ñ¶ Çò¾Ú H@@ ç¶ ÕðÆì ÇÖâÅðÆ íÅ× ñË ðÔ¶ Ôé À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂé·» 궺Ⱡֶ⻠Çò¾Ú ë¹¾àìÅñ çÆÁ» Õ¶òñ ñóÇÕÁ» çÆÁ» AA àÆî» Áå¶ Õ¾ìâÆ çÆÁ» ñóÕ¶ Áå¶ ñóÕÆÁ» çÆÁ» A@-A@ àÆî» ,Ö¯-Ö¯ çÆÁ» ñóÕ¶ Áå¶ ñóÕÆÁ» çÆÁ» H-H àÆî», þºâìÅñ çÆÁ» ñóÕ¶ Áå¶ ñóÕÆÁ» çÆÁ» A@-A@ àÆî» , òÅñÆìÅñ ÓÚ ñóÇÕÁ» çÆÁ» H àÆî» íÅ× ñË ðÔÆÁ» ÔéÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ê¶ºâ± Ö¶â» Á§Çåî Ççé Ü¶å± ÇÖâÅðÆÁ» 鱧 é×ç ÇÂéÅî Áå¶ îËâñ» éÅñ ÃéîÅÇéå ÕÆåÅ ÜÅò¶×ÅÍ ÇÂà î¯Õ¶ Ç÷ñ·Å ÇþÇÖÁÅ ÁøÃð (ÃËÕ§âðÆ) Ãz: î¶òÅ ÇÃ§Ø Çþ豠 é¶ ì¯ñÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ÇþÇÖÁÅ ÇòíÅ× ò¾ñ¯º Çå§é ð¯÷» ֶ⻠ç½ðÅé Ôð åð·» çÅ ÃÇÔï¯× Çç¾åÅ ÜÅò¶×ÅÍ Ö¶â» ç¶ êÇÔñ¶ Ççé AE@@ îÆàð çÆ ç¯ó 綠 î¹ÕÅìÇñÁ» Çò¾Ú ìâÅñÆ Çê¿â çÆ ÜÃêzÆå Õ½ð é¶ êÇÔñÅ ÃæÅé Áå¶ ÇÂö Çê¿â çÆ êðÇî§çð Õ½ð é¶ ç±ÜÅ Áå¶ ×óÅäÅ Çê¿â çÆ ìÇð§çð Õ½ð é¶ åÆÜÅ ÃæÅé ÔÅÃñ ÕÆåÅÍ AE@@ îÆàð çÆ ñóÇÕÁ» ç¶ î¹ÕÅìÇñÁ» Çò¾Ú ïÔÅäÅ Çê¿â ç¶ Ã¹îÆå é¶ êÇÔñÅ ÃæÅé Áå¶ ÇÂà Çê¿â ç¶ Ô¹Õî êÅñ é¶ ç±ÜÅ ÃæÅé ÔÅÃñ ÕÆåÅÍ

 

ਚੇਅਰਪਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 32 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

By 121 News Reporter

Mohali  27th August:-  ÃÅÇÔì÷ÅçÅ ÁÜÆå ÇÃØ é×ð Çò¾Ú òÃç¶ ñ¯Õ» 鱧 êÆä òÅñ¶ ÃÅë ùæð¶ êÅäÆ çÆ ØÅà éÔƺ ÁÅÀ¹ä Çç¾åÆ ÜÅò¶×Æ Áå¶ ôÇÔð ç¶ ÇòÕÅà ÕÅðÜ» Çò¾Ú Õ¯ÂÆ Õîƺ éÔƺ ÁÅÀ¹ä Çç¾åÆ ÜÅò¶×ÆÍ ÇÂé·» ÇòÚÅð» çÅ êz×àÅòÅ Ú¶ÁðêðÃé Ç÷ñ·Å ï¯ÜéÅ Õî¶àÆ ìÆìÆ Áîéܯå Õ½ð ðÅî±òÅñÆÁÅ é¶ ÃËÕàð DH-ÃÆ ÃÆéÆÁð ÇÃàÆÜé ê¹¾âÅ ÇðÔÅÇÂà էêñËÕà ÇòÖ¶ CB.CF ñ¾Ö ð¹ê¶ çÆ ñÅ×å éÅñ ñ×Ŷ ׶ êÆä òÅñ¶ ÃÅë ùæð¶ êÅäÆ ç¶ â¹±§Ø¶ ÇàÀ±ìòËñ çÅ À¹çØÅàé Õðé À¹êð§å ÕðòŶ ׶ ÃîÅ×î 鱧 çì¯èé ÕðÇçÁ» ÕÆåÅÍ ÇÂà 寺 êÇÔñÅ À¹é·» é¶ ×ðÆé Çîôé ê¿ÜÅì åÇÔå ð¹¾Ö òÆ ñ×ÅÇÂÁÅÍ

 ìÆìÆ ðÅî±òÅñÆÁÅ é¶ ÇÂà î½Õ¶ ì¯ñÇçÁ» ÇÕÔÅ ÇÕ ê¿ÜÅì ÃðÕÅð ÁËÃ.¶.ÁËÃ.é×ð ÃÇÔð 鹧± ÁÅÂÆ.àÆ Ô¾ì Á嶠 ÁËܱնôé Ô¾ì  òܯ ÇòÕÇÃå Õð ðÔƺ þ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ÇÂà ôÇÔð 鹧± ÃëÅÂÆ ê¾Ö¯ òÆ î¯ÔðÆ ôÇÔð ìäÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ þÍ ìÆìÆ Áîéܯå Õ½ð ðÅî±òÅñÆÁÅ é¶ Ô¯ð ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ôÇÔð Çò¾Ú ÇÜæ¶ Á§çð±éÆ ÃóÕ» çÆ î¹ð§îå ÕÆåÆ ×ÂÆ þ À¹æ¶ ôÇÔð çÆÁ» î¹¾Ö ÃóÕ» çÅ ÇòÃæÅð ÕðÕ¶ À¹é·» å¶ ñÅÂÆà» òÆ ñ×ÅÂÆÁ» ×ÂÆÁ» ÔéÍ À¹é·» Ô¯ð ÇÕÔÅ ÇÕ ôÇÔð ÇòÚñ¶ êÅðÕ» 鱧 ÃËð×ÅÔ òܯº ÇòÕÇÃå ÕÆåÅ Ç×ÁÅ þÍ ÇÂà î½Õ¶  é×ð Çé×î ç¶ ÕÇîôéð À¹îŠçÕð ×¹êåÅ, òÅàð ÃêñÅÂÆ Áå¶ ÃËéÆà¶Ãé ÇòíÅ× ç¶ ÁËÕÃÆÁé ðÇܧçð Õ¹îÅð Þ¾ñÆ, ÁËÕÃÆÁé ìñÇò§çð ÇÃ§Ø Õñ¶ð, Çé×î ǧÜÆéÆÁð éÇð§çð ÇÃ§Ø çÅñî, ÃÆéÆÁð ÇÃàÆÜé ê¹¾âÅ ÇðÔÅÇÂÃÆ Õ§êñËÕÃ ç¶ êzèÅé ÁÅð.ÁËà Á×ðòÅñ, ÃÅìÕÅ êzèÅé îÇÔ§çð ÇçØ, Ãz: Û¾ÜÅ ÇçØ, ìÆ.ÁËÃ. é§çÅ, ÁÅð.Õ¶. ìÜÅÜ Áå¶ ×¹ðî¶ñ ÇÃ§Ø î½Ü¶òÅñ Ãî¶å ò¾âÆ Ç×äåÆ Çò¾Ú êåò§å¶ î½Ü±ç ÃéÍ

 

MC Mohali To Start Special Drive To Catch Stray Cattles

 

By 121 News Reporter

Mohali  27th August:-  ÃÅÇÔì÷ÅçÅ ÁÜÆå ÇÃ§Ø é×ð Çò¾Ú ÁòÅðÅ êô±Á» 鱧 ëóé ñÂÆ A Ãå§ìð 寺 G Ãå§ìð å¾Õ Çòô¶Ã î¹ÇÔ§î ÚñÅÂÆ ÜÅò¶×Æ Í ÇÂà çÆ ÜÅäÕÅðÆ é×ð Çé×î ç¶ ÕÇîôéð À¹îŠçÕð ×¹êåÅ é¶ Çç§ÇçÁÅ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ êñ îÅñÕ» 鱧 ÁêÆñ ÕÆåÆ ×ÂÆ þ ÇÕ À¹Ô ÁÅêä¶ êñ ÁòÅðÅ éÅ Û¾âä ÇÜÔó¶ ÇÕ ÃóÕÆ ÔÅçÇÃÁ» çÅ ÕÅðé ìäç¶ Ôé Áå¶ ÁÅòÅÜÅÂÆ Çò¾Ú Çò¾Øé êÅÀ¹ºç¶ ÔéÍ ÕÇîôéð é×ð Çé×î é¶ ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ ôÇÔð òÅÃÆÁ» 鱧 ÁêÆñ ÕÆåÆ ×ÂÆ þ ÇÕ Ü¶Õð ÇÕö ÇÂñÅÕ¶ Çò¾Ú ÁòÅðÅ êô± ع§îç¶ Ô¯ä å» ÇÂà Ãì§èÆ é×ð Çé×î ç¶ à¯ñ ëðÆ é§: AH@@-ACG-@@@G å¶ Ã±ÚéÅ Çç¾åÆ ÜÅ ÃÕçÆ þ Ü» ÃËéàðÆ Ç§ÃêËÕàð ç¶ î¯ìÅÇÂé é§: IHHHI-@@CGI éÅñ òÆ Ã§êðÕ ÕÆåÅ ÜÅ ÃÕçÅ þÍ À¹é·» ç¾ÇÃÁÅ ÇÕ î¹ÇÔ§î ç½ðÅé ëó¶ ׶ êô±Á» 鱧 Û¾ÇâÁ» éÔƺ ÜÅò¶×Å Í

BJP organise Jan Dhan Yojna Awareness Camp

By 121 News Reporter

Chandigarh 27th August:- Ñ  Îðàæ ·ð¤ ÂýŠææÙ×´˜æè Ÿæè ÙÚÔU‹Îý ×æðÎè mUæÚUæ ÎðàæÖÚU ×ð´ ¿Üæ§üU Áæ ÚUãUè ÁÙ-ŠæÙ ØæðÁÙæ ·¤æð ÁÙ-ÁÙ Ì·¤ Âãé´U¿æÙð ·ð¤ çÜ° ¿´ÇUè»É¸U àæãUÚU ·ð¤ çßçÖ‹Ù SÍæÙæð´ ÂÚU ·ð´¤Â ܻ淤ÚU Üæð»æð´ ·¤æð Áæ»M¤·¤ ç·¤Øæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ §Uâè â´ÎÖü ×ð´ âñvÅUÚU 32âè ·¤è ·¤æÜæðÙè ×ð´ Öè §´UçÇUØÙ ¥æðßÚUçââ Õñ´·¤ âñvÅUÚU 32 ·¤è Õýæ´¿ ·ð¤ ¥çŠæ·¤æçÚUØæð´ Ùð ÖæÚUÌèØ ÁÙÌæ ÂæÅUèü ¿´ÇUè»É´ ·ð¤ ÂæáüÎ ß âèçÙØÚU çÇUŒÅUè ×ðØÚU ãUèÚUæ Ùð»è ¥æñÚU ×´ÇUÜ ÂýŠææÙ ÂýÎè մâÜ ·ð¤ âãUØæð» âð ·ñ´¤Â ·¤æ ¥æØæðÁÙ ç·¤ØæÐ

 §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ©UÂçSÍÌ ·¤æÜæðÙèßæçâØæð´ ·¤æð â´ÕæðçŠæÌ ·¤ÚUÌð ãéU° ãUèÚUæ Ùð»è Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ×æÙÙèØ ÂýŠææÙ×´˜æè Ÿæè ÙÚÔU‹Îý ×æðÎè Ùð Áæð Îðàæ ·¤è ÁÙÌæ ·ð¤ çÜ° ÁÙ-ŠæÙ ·¤è ØæðÁÙæ ¿Üæ§üU ãñU, §Uâ·ð¤ ÁçÚU° Îðàæ ·¤æ ¥æ× ¥æÎ×è Öè ÕÇ¸è ¥æâæÙè âð Õñ´·¤ ×ð´ ¥ÂÙæ ¹æÌæ ¹éÜßæ â·¤Ìæ ãñ ¥æñÚU ·¤§üU âéçߊææ¥æð´ ·¤æ ÜæÖ ©UÆUæ â·¤Ìæ ãñUÐ ©U‹ãUæðÙð´ ·¤ãUæ ç·¤ ¹æÌæ ¹æðÜÙð ·ð¤ âæÍ-âæÍ ¹æÌæŠææÚU·¤ ·¤æð Îæð Üæ¹ L¤ÂØð ·¤æ ÎéƒæüÅUÙæ Õè×æ ç×Üð»æÐ §Uâ ¥ßâÚU ÂÚU ÂýÎè մâÜ Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ·ñ´¤Â ×ð´ ֻܻ 240 ¹æÌð ¹æðÜð »°Ð ©U‹ãUæð´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ Õñ´·¤æð´ ×ð´ ¹æÌæ ¹éÜßæÙð ßæÜð ÂýˆØð·¤ ÃØçvÌ çÁâ·ð¤ Âæâ ¥ŠææÚU ·¤æÇüU ãñU, ©U‹ãð´U 5000 L¤ÂØð Ì·¤ ¥æðßÚU ÇþUæxÅU âéçߊææ Öè ç×Üð»èÐ §Uââð ¹æÌæ ŠææÚU·¤ ¥ÂÙð ¹æÌð ×ð´ ×æñÁêÎ ÚU·¤× âð 5000 L¤ÂØð 'ØæÎæ Ì·¤ ·¤è ÚUæçàæ çÙ·¤æÜ â·ð´¤»ðÐ

MCM Organises Talent hunt in Music

By 121 News Reporter

Chandigarh 27th August:-A talent hunt to recognize and nurture the musical prowess of the students was organized by the Department of Music of MCM DAV College for Women, Chandigarh. More than 50 students participated in the contest comprising of four categories namely First Year Music Vocal, BA – II & III Music Vocal, First Year Music Instrumental and Non – Music students category.

Participants performed various forms of music such as Bhajan, Shabad, Fold, Western, Classical and Semi Classical & enthralled the audience. Simran and Rupali were adjudjed First in BA – Music Vocal category while Samriti Jain bagged the First prize for BA – I Music Instrumental. Param was declared the winner in BA – II & III  year music vocal category whereas Aanchal outshined all in the Non-Music students category.

Praising the talent, Dr. Puneet Bedi, Principal of the college said, that music is the language of humanity.Through music we want to instill in our students a compassion and understanding for fellow human beings.

 

Air Asia Announces Lowest Ever Chandigarh-Bengaluru Air Fare

By 121 News Reporter

Chandigarh 27th August:-   AirAsia, the world's best low cost airline is back with another must-not-miss Big Sale* promotion. AirAsia India is offering all inclusive fare from as low as Rs 600 from Bengaluru to Chennai/Kochi/Goa and Rs 1900 from Bengaluru to Jaipur & Chandigarh. This offer is also available on AirAsia's international AK and FD flights. All inclusive fare is available from as low as Rs 2599 from Kochi / Tiruchirappalli to Kuala Lumpur, Rs 3,999 from Bengaluru/Chennai/Kolkata to Kuala Lumpur and Rs 3,199 from Chennai to Bangkok. Guests can book on www.airasia.com from today until 31 August 2014, for the travel period from 1 March – 24 October 2015.

Mittu Chandilya, CEO, AirAsia India commented, that the big sale is introduced as a goodwill gesture for our passengers and we invite them to avail our exceptional services at incredibly low fares. It is our constant endeavor to make flying possible for every Indian. In conjunction to the Big Sale promotion, free seats are also up for grabs for flights from Kuala Lumpur to various destinations across the airline's extensive network, such as to Langkawi, Manila, Guilin, Yogyakarta, Krabi and many more destinations from Kuala Lumpur, as well as other exciting destinations from the airline's other hubs in Penang, Johor Bahru, Kota Kinabalu and Kuching. 

The Free Seats promotion is available online at www.airasia.com and also viaAirAsia's mobile apps on iPhone, Android devices and the Blackberry 10, and also AirAsia's mobile site at mobile.airasia.com.

The AirAsia BIG Loyalty Programme is also presenting a special campaign for AirAsia BIG card holders, or BIG Shots, during this period.  BIG Shots are able to redeem the Free Seats from 0 BIG Points one way during the AirAsia Free Seats promotion. BIG Shots can also choose BIG Points + cash to redeem flights. A minimum of 500 BIG Points is required for this option. To redeem and to obtain for more information on how to sign up for BIG, please visit www.airasiaBIG.com

Army Commander visits Armed Forces Preparatory Institute

By 121 News Reporter

Mohali  27th August:- Lt Gen KJ Singh, AVSM**, General Officer Commanding-in-Chief, Western Command visited Maharaja Ranjit Singh Armed Forces Preparatory Institute (AFPI) in Mohali on 27 Aug 2014.   This was the Army Commander's first visit to the AFPI after assuming the command of the Western Army.  The institute has been established to train selected young boys from Punjab for permanent commission in the Armed Forces through the National Defence Academy. On arrival, the Army Commander was introduced to the faculty and cadet appointments.  He was briefed by the Director AFPI, Maj Gen BS Grewal about the various training activities being carried out at the Institute.

The Army Commander expressed his happiness at the good performance of cadets of the second course who have recently completed their training at the Institute.  As many as twenty nine cadets have already joined the National Defence Academy and Indian Naval Academy.   The Army Commander was happy with the training being carried out to motivate and educate the youth to join the armed forces and said that he was confident that in the years ahead the Institute would develop into a centre of excellence for pre commission training of young men from Punjab.   He assured that any assistance required from HQ Western Command would be readily forthcoming.

 The Army Commander addressed the cadets and exhorted them to work hard and achieve their goal of joining the National Defence Academy and serve the mother land.   He also advised them to follow seven golden rules of achieving success ie to be proactive in life, setting clear goal, doing things in orderly manner,  thinking of win win situation,  understanding things rather to be understood,  synergizing efforts and sharpening knowledge to be ultimate winner in life.   A memento was presented to the Army Commander by the Director.  Also present on the occasion were Brig KD Singh,  Col HS Chauhan and Air Cmdr SK Sharma, Principal Shemrock Sr Secy School.  The Army Commander presented the  memento to the Director,  AFPI and motivational books on developing good habits and becoming highly effective in life to the cadets.The Army Commander was shown the state of the art infrastructure available at AFPI to include the Library,  Auditorium, Indoor Shooting range,  Gymnasium, Ante room and Cadets Mess.   He also visited the Cadet's cabins.   The institute is having one of the best infrastructures available for training and preparing the cadets for NDA entry.  

 

Fwd: MC impounds 64 Stray Cattle from city roads

By 1 2 1 News Reporter

Chandigarh 27th August:- Municipal Corporation Chandigarh has today conducted a special Stray Cattle Catching Drive in Mauli Jagran, Indra Colony, Sector 26, Manimajra, IT Park and adjoining area, Dadu Majra, Sector 38 west, Sector 45, 46, 47, 48, 52 & Village Kajheri and 64 stray cattle were impounded from Municipal limits of Chandigarh.

Around 200 persons from Municipal Corporation including staff of Medical Officer of Health, Enforcement and road wing alongwith nearly 80 policemen carried out this drive and impounded 64 cattle i.e. 36 from Mauli Jagran, Indra Colony, Sector 26, Manimajra, IT Park and adjoining area and 28 from Dadu Majra, Sector 38 west, Sector 45, 46, 47, 48, 52 & Village Kajheri and adjoining areas. Two teams under the supervision of Rajiv Gupta, Joint Commissioner, MC for catching the cattle roaming on roads conducted drives throughout day and wee hours in the morning. The other officers including Dr. P.S Bhatti, Medical Officer of Health, Dr. M.S. Kamboj, Superintendent, Slaughter House, Enforcement Inspectors, Chief Sanitary Inspectors, Sanitary Inspectors, Junior Engineers of Municipal Corporation, Chandigarh were part of the teams.

 

 

PERMANENT LOK ADALAT (PUS), MOHALI QUASHES THE ELECTRICITY BILLS AND IMPOSES LITIGATION COSTS ON THE PSPCL

By 1 2 1 News Reporter

Mohali 27th August:- The Permanent Lok Adalat (PUS), Mohali headed by Jagroop Singh Mahal allowed an application moved by Sohana,Mohali Resident Jagjit Singh. The bills of August, October and December, 2013 for Rs. 97,290/-, Rs.2,04,140/- and Rs.2,20,310/- were set aside. The respondents have been directed to overhaul the account by taking into consideration the actual consumption in the corresponding period of the previous year and to pay to Jagjit Singh Rs.10,000/- as litigation costs.

 The Permanent Lok Adalat (PUS) found that the PSPCL did not observe  rules and regulations while removing the meter or getting it tested from the ME Lab. It was not sealed nor the signatures of the applicant were obtained on the packing when it was removed. No advance notice was given to the applicant about its testing though 7 days' advance notice was necessary. Meter was tested in the absence of the applicant. The affidavits of the persons in whose custody the meter remained for the said period of 4 months were not produced. It was, therefore, held that since the meter was not removed and tested in accordance with the Regulations, the report of ME Lab cannot be accepted as correct and the bills issued on the basis of reading given by the defective meter were set aside. The respondents were directed to overhaul the account by taking into account consumption of electricity for the relevant period of the previous year and pay to the applicant Rs. 10,000/- towards costs of litigation. The respondents were directed to recover this amount of Rs. 10,000/- from those officials who did not comply with the rules and regulations. 

Tuesday 26 August 2014

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਫੋਗਿੰਗ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ

By 1 2 1 News Reporter
Mohali 26th August:-- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆ
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਗਿੰਗ ਸਪਰੇਅ
ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਗਿੰਗ ਸਪਰੇਅ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ/ਫੇਜ਼ਾਂ
ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੋਗਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ
ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਰ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ
18001370007 ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ
ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ/ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲੇ
ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੱਛਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼ 9,8 ਸੈਕਟਰ 68 ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ, 28 ਅਗਸਤ ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼ 10 ਸੈਕਟਰ
66,67, ਅਗਸਤ 29 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼ 7 ਅਤੇ 3 ਏ ਸੈਕਟਰ 77,78, ਅਗਸਤ 30 ਨੂੰ 3 ਬੀ
1, 3 ਬੀ 2, ਸੈਕਟਰ 79, 80, ਸਤੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 70, ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 6,
ਸੈਕਟਰ 57, ਸਤੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 71 ਫੇਜ 5 ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 7, ਸਤੰਬਰ 3 ਨੂੰ
ਫੇਜ਼ 6, ਪਿੰਡ ਮੋਹਾਲੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 8,9 , ਸਤੰਬਰ 4 ਨੁੂੰ ਫੇਜ਼ 1, ਸਾਹੀ
ਮਾਜਰਾ, ਇਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 1 ਤੋਂ 5 ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ 2, ਪਿੰਡ ਮਦਨ ਪੁਰ,
ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਸੈਕਟਰ 69, ਸਤੰਬਰ 6 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼ 4, ਸੈਕਟਰ 68, ਪਿੰਡ
ਕੁੰਭੜਾ, 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼ 11, ਸੈਕਟਰ 48 ਸੀ, ਸੈਕਟਰ 66, 67, ਸਤੰਬਰ 9
ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼ 8,9, ਸੈਕਟਰ 77 ਅਤੇ 78 , ਸਤੰਬਰ 10 ਨੁੂੰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼ 10,
ਸੈਕਟਰ 79, 80 ਅਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼ 7, 3 ਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 6
ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 57, ਸਤੰਬਰ 12 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼ 3 ਬੀ 1, 3ਬੀ2 ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ
ਫੇਜ਼ 7, ਸਤੰਬਰ 13 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 70, ਮਟੋਰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 8,9 ਵਿਖੇ ਫੋਗਿੰਗ
ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 71, ਫੇਜ 5, ਇੰਡ: ਫੇਜ਼ 1
ਤੋਂ 5, ਸਤੰਬਰ 16 ਨੂੰ ਫੇਜ਼ 6, ਪਿੰਡ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੈਕਟਰ 69 , ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, 17
ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ 1, ਸਾਹੀ ਮਾਜਰਾ, ਸੈਕਟਰ 68 , ਪਿੰਡ ਕੁੰਭੜਾ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਜ਼
2, ਪਿੰਡ ਮਦਨਪੁਰਾ, ਸੈਕਟਰ 66,67 ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼ 4, ਸੈਕਟਰ 77,
78, ਸਤੰਬਰ 20 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼ 11, ਸੈਕਟਰ 48 ਸੀ, ਸੈਕਟਰ 79,80, ਸਤੰਬਰ 22
ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼ 8,9, ਇੰਡ: ਫੇਜ਼ 6, ਸੈਕਟਰ 56, ਸਤੰਬਰ 23 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼
10, ਇੰਡ: ਫੇਜ਼ 7, ਸਤੰਬਰ 24 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼ 7, 3 ਏ, ਇੰਡ: ਫੇਜ਼ 8,9, ਸਤੰਬਰ
25 ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸੀ ਫੇਜ਼ 3 ਬੀ 1, 3 ਬੀ 2, ਇੰਡ: ਫੇਜ਼ 1 ਤੋਂ 5, ਸਤੰਬਰ 26 ਨੂੰ
ਸੈਕਟਰ 70, ਮਟੋਰ, ਸੈਕਟਰ 69, ਪਿੰਡ ਸੁਹਾਣਾ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 71, ਫੇਜ਼ 5,
ਸੈਕਟਰ 68, ਪਿੰਡ ਕੁੰਬੜਾ, 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ 6, ਪਿੰਡ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੈਕਟਰ 66, 67
ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 77 ਅਤੇ 78, ਫੇਜ਼ 1 ਅਤੇ ਸਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਫੋਗਿੰਗ
ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।