Tuesday 31 December 2013

Mahesh Inder Siddhu Elect As A National Member of Legal Cell

By 121 News Reporter

Chandigarh 31st December:---- ÖæÚUÌèØ ÁÙÌæ Øéßæ ×æð¿æü ·ð¤ ÚUæCþUèØ ¥ŠØÿæ ¥ÙéÚUæ» ÆUæ·é¤ÚU Ùð »éÚUàæðÚU çâ´ãU Âóæê ·¤æð ÚUæCþUèØ çßàæðá ¥æ×´ç˜æÌ âÎSØ °ß´ ×ãðUàæ§U‹Îý çâ´ãU çâhêU ·¤æð ·¤æÙêÙè Âý·¤æðDU ·¤æ ÚUæCþUèØ âÎSØ ×ÙæðÙèÌ ç·¤Øæп´ÇUè»É¸U Øéßæ ×æð¿æü ÅUè× Ùð ¹éàæè ÁæçãUÚU ·¤è ÌÍæ ÂæÅUèü ·¤æØæüÜØ ×ð´ ç×ÆUæ§üU Õæ´ÅUè »§üUÐ ©UQ¤ ƒææðá‡ææ ÂÚU ÁãUæ´ »éÚUàæðÚU °ß´ çâhêU Ùð ÖæÁØé×æð ÚUæCþUèØ ¥ŠØÿæ ¥ÙéÚUæ» ÆUæ·é¤ÚU ·¤æ ¥æÖæÚU ÃØQ¤ ç·¤Øæ ßãUè´ Øéßæ ×æð¿æü ÂýÎðàæ ¥ŠØÿæ ¥ç×Ì ÚUæ‡ææ Ùð ÎæðÙæð´ ÙðÌæ¥æð´ ·¤æð ÕŠææ§üU Îè ÌÍæ ÂýSæóæÌæ ÃØQ¤ ·¤ÚUÌð ãéU° ·¤ãUæ ç·¤ ÎæðÙæ´ð ÙðÌæ¥æð´ ·ð¤ ÚUæCþUèØ SÌÚU ÂÚU ×ÙæðÙØÙ âð ×æð¿æü ·¤æð ÕÜ ç×Üð»æÐ

 

 

Nine Officials Retires From PGI

By 121 News Reporter

Chandigarh 31st December:---- Prof. Yogesh Chawla, Director PGI honored nine officers/officials on their superannuation today by presenting mementoes to them.  Sh Chetan P.S.Rao, Deputy Director and Mr Sushil Thakur, Financial Adviser handed over beneficiary cheques comprising GPF, gratuity and group insurance. The respective Heads of Departments wished them well in life by presenting bouquets to them. Smt Aleyamma, Sr. Lab Technician, Department of Medical Microbiology;.Pardeep Kumar Sehgal, Junior Store Officer, Engineering Workshop; Ram Chand, Assistant, Department of Psychiatry; Shri Krishan, Technician Grade II, Engineering Biomedical; Om Parkash, Technician, Grade III, Electrical Section, Engineering Department; Sukh Lal, Steward, Dietetics Department; Kalwa, Work Attendant, Engineering Department; Sulender Pal, Sewerman, Grade-I, Engineering Department and Ram Krishan, Sanitary Attendant  retired from PGI after devoting 20 to 34 years of their lives to PGI.

 

31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਰਾਤ ਨੂੰ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

By 121 News Reporter

Mohali 31st December:-- 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਸਾਲ ਦਾ ਅਖਰੀਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12.00 ਵਜੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ  ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਅਤੇ ਕਲੱਬ 31-12-2013/ 01-01-2014 ਰਾਤ ਨੂੰ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ  ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ  ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਊਡ  ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

 

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਰਾਬਿਕ ਇਨਫਿਉਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ

By 121 News Reporter

Mohali 31st December:-- ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ  ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ  ਵੱਲੋਂ ਫੋਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ' ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ' ਕੁੱਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ/ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜਿਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕੇ ਲਈ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਐਸ..ਐਸ.ਨਗਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ -70 ਸਥਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਨੰ. 670 ਐਰਾਬਿਕ ਇਨਫਿਉਜ਼ਨ ਵਿਖੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 188  ਅਧੀਨ ਗੋਰਵ ਛਤਵਾਲ ਵਾਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਮਿਤ ਵਰਮਾ ਆਦਰਸ ਨਗਰ ਨਵਾ ਗਾਓ (ਦੋਵੇ ਮਾਲਕ) ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਇਸ਼ਾ ਅਰੋੜਾ (ਦੋਵੇ ਮੈਨੇਜਰ) ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 280, ਮਿਤੀ 31-12-2013   ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਐਸ.ਪੀ. (ਟਰੈਫਿਕ), ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸੋਹਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸਿਟੀ -1, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਰਾਕੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਐਚ.ਐਸ. ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ. ਵਿਰਦੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ  ਸਨ

 

CANADIAN FEDERAL INVESTOR VISA NOT SCRAPPED:IMMIGRATION EXPERT

By 121 News Reporter

Chandigarh 31st December:---- Immigration especially to Canada is sought after by North Indians, mainly Punjabis. A business route is available to the cash rich Punjabis for migrating to Canada on an Investor Business Visa. In the last year or so various unscrupulous agents/consultants have been spreading rumours that the Canadian Investor Visa applications have been stopped by the Canadian Government. Putting anxiety and fear in the minds of those who have applied for the said visa or those who have planned to apply for one.

Kuldip Singh, a prominent Advocate in this field since 1970, a leading authority on taxation, immigration and business law, has come forth and given a statement voluntarily to allay fears of the people in this regard. He said,that these rumours are absolutely false and are being spread by unscrupulous agents for their own vested interests in the Northern Region. He has further elaborated that the true and legal fact is that the Canadian Government has only temporarily suspended accepting NEW applications (w.e.f. July 1st 2012) and this suspension has no-effect whatsoever on applications already under process and which are pending with them as on 30th June, 2012.

Kuldip Singh informed that the Canadian Government has stopped accepting NEW applications under the Federal Investor and Entrepreneur program to focus and process and clear the applications received before July 1st, 2012. In this regard, he quoted as authority to back his claim the statement of the Canadian Government as appearing on the Citizenship and Immigration of Canada (CIC) website where it has been stated that:

 As of July 1, 2012, we are not accepting federal Investor applications for the time being. This is, so, we can focus on processing the applications we already have and review the program.This pause on new applications will go on until further notice. It does not apply to the Quebec Immigrant Investor Program."(Refer to www.cic.ca.english/immigrate/business/investors/index.asp)"

 

 

Take care of Vitamin-D level in Winter, Dr Harinder Batth

By 121 News Reporter

Mohali 31st December:-- In winter, vitamin D level could fall into the deficiency zone thus increasing the risk of illness, cancer, and other health problems. It was an essential co-factor in the prevention of diseases from cancer to diabetes, dementia and cardiovascular disease. It could also effectively shield us from the common cold and influenza during winter months."

 This was stated by Dr Harinder Batth an Orthopedic Surgeon at Dashmesh Orthopedic and Trauma Center (DOTC) , Zirakpur while speaking during a seminar on 'How to maintain Vitamin-D level in winter' held at DOTC today.  He said many current guidelines for Vitamin D levels were inadequate because they only were taken into account what was needed for bone health, and would leave us susceptible to cancer and many other chronic diseases.

 Dr Batth said self medication of vitamin D without medical advice could be dangerous, warned Dr Batth. Vitamin D toxicity, also called hypervitaminosis D, was a rare but potentially serious condition that occurs when you have excessive amounts of vitamin D in your body. Vitamin D toxicity was usually caused by megadoses of vitamin D supplements — not by diet or sun exposure. That's because your body regulated the amount of vitamin D produced by sun exposure, and even fortified foods did not contain large amounts of vitamin D, pointed out Dr Batth. The main consequence of vitamin D toxicity was a buildup of calcium in your blood (hypercalcemia), which could cause symptoms such as poor appetite, nausea and vomiting. Weakness, frequent urination and kidney problems could also be occurred, said Dr Batth.

Beyond supplements, sensible sun exposure could also be safely used to further increase vitamin D levels for optimal health. Explaining importance of sunshine in getting Vitamin D, Dr. Batth said that the sunshine vitamin was a critical part of our evolution as it has been circulating in our ancestral blood for countless generations due to plentiful sun exposure.

 

Indo Global Students Distributes Woolens Under Project Vastra Arpan

By 121 News Reporter

Mohali 31st December:-- The students of Indo Global Colleges distributed woolen clothes to  needy & under privileged people. Distribution was started from Leprosy Home, later lead to the slum areas around Jagatpura Colony where people thronged to receive them.

Arman and Dilbagh Singh, Civil Engineering students of Indo Global Colleges along with their team of more than 100 engineering and MBA students of Indo Global Colleges involved in the project. The students have placed drop boxes in Housing Colonies in various Sectors, in Temples, Gurudwaras and even at many shopping outlets.The general public is motivated through advertisements and pamphlets to distribute generously. Dabur and Videocon are also actively supporting project.

 Panickar, Director General, Indo Global Colleges said that this drive will continue till mid of January & was commenced on 15 December .Over 3 full bus loads were distributed to the poor. According to him the next distribution drive is scheduled on 4 and 6 January 2014.

 Neelam Singla, Chairperson of Indo Global Colleges said that while everybody is  planning New Year celebrations but students of Indo Global are busy  in this noble cause. She motivated the students that the clothes must be checked, cleaned, folded and segregated into various groups like Children – Boys, Girls, Youth, Men and Women according to sizes. This is the fourth consecutive year that Indo Global Colleges is conducting this noble activity.

Sunday 29 December 2013

Hypertension 3rd commonest cause of kidney failure in worldwide, Expert

By 121 News Reporter

Chandigarh 29th December:---- As many as 100 senior citizens attended a health talk on ''How to deal with hypertension & protect kidneys' at Max Super Specialty Hospital (MSSH) , Mohali today . Speaking during occasion, Dr Vinay Sakhuja, Director Nephrology & Transplant Medicine, MSSH termed hypertension as the 3rd commonest cause of kidney failure worldwide. He said, hypertension affected about 22% of the adult population in our country. In the age group of over 65 years , around 60 % were suffering from this problem. If uncontrolled, hypertension could cause kidney damage and even premature death. In about 90 % of those with hypertension, it was primary indicating that the cause was unknown. This kind of hypertension would often run in families. In the remaining 10% , there was an underlying kidney or endocrine disease, he asserted.

Dr Sakhuja said further, one should keep the blood pressure in the target range. The weight control, exercise, and drugs could control blood pressure and prevent or slow the risk of kidney failure. The BP would put a lot of stress on kidneys. Treating BP would help protect the kidneys. Advising the seniors on how lifestyle change could control BP, Dr Sakhuja said that the health of the kidneys was directly dependant on optimum blood pressure in the body. For that one should take plenty of fruits and vegetables and salt intake should be reduced to 5 mg per day. The overweight persons should try to reduce it to ideal level by a combination of calorie restriction and physical activity. Smoking should also be curbed and alcohol intake be reduced, he maintained.

During talk , Dr Sakhuja gave following tips to senior citizens for keeping BP in optimum level for healthy kidneys.

 *  Get your BP checked by your doctor regularly.

 *   Keep track of your blood pressure in a notebook

 *   Lose weight if you're heavy.

 *   Eat more fruits and vegetables.

 *   Limit salt in your diet.

 *   Get moving!

 *   Practice meditation.

 *   Take your blood pressure pills just as they are prescribed.

 *   Limit use of over-the-counter or prescription painkillers particularly non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS).

 *   Know your own drug allergies.

 *   Ask about a drug's effects on the kidneys any time you take a new medication.

 

‘Cubs Club’ organizes sale of bakery items, to support poor students

By 121 News Reporter

Chandigarh 29th December:---- There is a Not for Profit Organization, with a difference functioning in Chandigarh: Cubs Club. Cubs Club is a collection of working mothers who keep organizing activities for the development of children which are the future of our Nation. The Cubs Club organized a unique sale to raise funds and help children from economically weaker sections, pursue their academic careers in higher classes. As part of this endeavor, a 'bake sale' was held at Elante Mall. At this sale homemade bakery items, all of which were made by moms who are members of Cubs Club, were put on sale. Says Ms. Meenu Prashar, Convenor, Cubs Club, "The income generated from this sale will be donated to a Government School for scholarship and stationary for 9th and 10th class students from the underprivileged sections of society." Adds Meenu, "Cubs Club will be adopting at least 10 deserving students of class 9 and 10 of Government School, Sector 11, Chandigarh, for their education. Apart from this the Club will help all students of these classes with basic stationary."

 

Since education plays an important role in development of mind, social skills and has the power to eradicate all evils from society, the Government has very rightly passed the right to education act for all children which provides free education up to Class 8, in Government schools. However, there are many children who deserve and wish to study further but due lack of funds they are unable to pursue their studies. The Cubs Club initiative will surely help such students.

 

Says Ms. Rati Sharma, Co Convenor, Cubs Club, "Keeping in mind the noble cause members of the Club did their bit and prepared delicious items like chocolate top cookies, cup cakes, cone cakes etc. and  put them on sale in order to collect funds for the education of financially deprived kids. All these items were homemade prepared by moms in their own kitchens with their own hands, while their kids helped in packaging." Adds Rati, "This way kids also imbibed that satisfaction comes from being part of a process that delivers services to people who desperately need them."

 

Saturday 28 December 2013

16 ਤੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਮੇਲਨ :ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜਾ

By 121 News Reporter

Mohali 28th December:-- ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ AF  ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ AI  ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ AE ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿਖੇ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਘੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਅਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਠਹਿਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ ਨਾ ਆਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਮੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਵਿਸ਼ੇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ \ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,  ਸਪੈਸਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਂਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, .ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਗਮਾਡਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ